Karta Stałego Pacjenta

REGULAMIN KART STAŁEGO PACJENTA W PRYWATNEJ PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNO- ORTODONTYCZNEJ „ORTODENT”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Pacjenta wystawionej przez Prywatną Przychodnię Stomatologiczno-Ortodontyczną „ORTODENT” ul. Moniuszki 13, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Posiadaczem Karty Stałego Pacjenta może zostać każdy Pacjent Prywatnej Przychodni Stomatologiczno-Ortodontycznej „ORTODENT”, który spełnia warunki otrzymania Karty oraz zapozna się z regulaminem.
 3. Karta Stałego Pacjenta jest kartą indywidualną Pacjenta, do której przypisany jest numer identyfikacyjny odnotowany na karcie Pacjenta oraz wskazanych przez niego członków Rodziny /współmałżonek Pacjenta oraz jego dzieci / oraz w systemie teleinformatycznym, leczących się w naszej placówce. Karta Stałego Pacjenta nie jest kartą płatniczą, kredytową, jak również bankomatową.
 4. Otrzymaną Kartą Stałego Pacjenta posługiwać się może Pacjent oraz przypisani do tej karty członkowie Rodziny. Karta nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 5. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację numeru Karty nie będzie honorowana.
 6. Karta Stałego Pacjenta obowiązuje wyłącznie w placówce Prywatnej Przychodni Stomatologiczno-Ortodontycznej „ORTODENT” w Nowym Sączu, ul. Moniuszki 13.
 7. Warunkiem otrzymania i użytkowania Karty Stałego Pacjenta są:
  • wizyty stomatologiczne w okresach co najmniej co 6 m-cy, użytkownika Karty.
  • jednorazowa wizyta o wartości min. 500 zł.
 8. Utrata uprawnień wynikających z Karty następuje w przypadku:
  • braku wizyt przez okres dłuższy niż 6 miesięcy posiadacza głównego, lub któregokolwiek użytkownika
  • w przypadku niezgłoszenia się na wizytę bez wcześniejszego odwołania tej wizyty co najmniej 24 godz. przed planowaną wizytą.
  • nieterminowej zapłaty należności.
  • utraty/zniszczenia karty uniemożliwiające jej identyfikację.
 9. Użytkownik Karty, ma prawo do skorzystania z rabatu na określone usługi, którego wysokość została określona w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 10. Karta Stałego Pacjenta nie łączy się z innymi rabatami.
 11. Prywatna Przychodnia Stomatologiczno- Ortodontyczna „ORTODENT” zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w dowolnym momencie, ze zobowiązaniem do poinformowania o zmianach na stronie internetowej http://ortodentns.pl.
 12. Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna „ORTODENT” ma prawo do wycofania się z przedmiotowej akcji i zaprzestania honorowania wydanych Kart w terminie 30 dni od ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej lub w siedzibie Przychodni.
 13. Warunkiem wykonywania świadczeń stomatologicznych i ortodontycznych w tutejszej Przychodni jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyłącznym administratorem danych osobowych posiadacza Karty Stałego Pacjenta jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna „ORTODENT”.
 14. Karta Stałego Pacjenta jest bezterminowa, pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 15. W celu uzyskania rabatu Pacjent jest zobowiązany do okazania Karty Stałego Pacjenta pracownikowi rejestracji.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Rodzaj zabiegówRabaty i przywileje wynikające z KSP
Przegląd jamy ustnej1x w roku gratis
Usuwanie kamienia(scaling) lub lakierowanie1x w roku gratis
Zabiegi w zakresie higienizacji (piasowanie, scaling, laser, fluoryzacja, lakowanie, lakierowanie).10%
Lakierowanie zębów w trakcie 1 wizyty:
– jednego dziecka
– drugiego dziecka
– trzeciego i kolejnego

10%
20%
50%
Materiały do profilaktyki jamy ustnej5%
Leczenie zachowawcze w godz. 8:00 do 13:0010%