Zadaj pytanie mailowo

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna

  Nasza przychodnia realizuje szeroki zakres usług stomatologicznych i ortodontycznych, a także usługi z zakresu stomatologicznych zdjęć rentgenowskich.

  ul. Moniuszki 13
  33-300 Nowy Sącz
  Tel. 18-441-26-46
  Kom: 602 740 704

  W celu realizacji prowadzonej działalności związanej z leczeniem stomatologicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016, informujemy iż  Przychodnia nasza przetwarza dane osobowe leczonych pacjentów, ich przedstawicieli i pełnomocników, pracowników, współpracowników.

  1. Administratorem tych danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna „ORTODENT” z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Moniuszki 13.
  2. Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 w celu, dla którego zostały zebrane tj. dla realizacji leczenia stomatologicznego, zatrudnienia pracowników, współpracy z dostawcami i wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych /sprawozdawczych, archiwizacyjnych, podatkowych, skarbowych i innych kontroli/, w oparciu o ustawę o prawach pacjenta, prawo Pracy, ustawę skarbową, oraz w innych prawnie uzasadnionych interesach Przychodni /Rozporządzenie RODO art. 6.1.f/ np. celów marketingowych świadczeń Przychodni.
  3. Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany ustawami np. o prawach Pacjenta, ustawą skarbową, ustawą o zobowiązaniach pracowniczych i innymi.
  4. Zgodnie z ustawą o RODO każdemu, którego dane są przechowywane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwie wobec przetwarzania, przeniesienia danych. Każdemu przysługuje prawo w dowolnym momencie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie. Realizacja powyższych uprawnień nie może naruszać obowiązków prawnych Administratora.
  5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  6. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Posiadane dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

  Z poważaniem.

  Administrator Danych Osobowych

  Regulamin konkursu z okazji 20-lecia Przychodni „ORTODENT”

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1.1. Organizatorem Konkursu, jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna „ORTODENT”, ul.Moniuszki 13,33-300 Nowy Sącz.

  1.2. Niniejszy Konkurs zostanie opublikowany na stronie internetowej http://www.ortodentns.pl  należącej do Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  1.3. Czas trwania Konkursu wynosi tydzień od opublikowania posta zawierającego ogłoszenie o Konkursie na profilu facebookowym Organizatora tj.7.03.2021 r. do godz.24:00.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i członków ich rodzin oraz osób, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu Konkursu.

  2.2. Zasady Konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu o Konkursie.

  1. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

  3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, opisane w ogłoszeniu.

  3.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu opublikowanych w treści ogłoszenia Konkursu.

  1. WYNIKI KONKURSU

  4.1. Wygraną w konkursie otrzymają osoby, których odpowiedzi uznane zostaną przez Organizatora za najtrafniejsze, a ponadto prawidłowo wykonają zadanie i spełnią wymogi formalne.Wyboru  Zwycięzców dokona Komisja,w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

  4.2. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na profilu facebookowym Organizatora,na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane w przypadku wygranej. Ze Zwycięzcami skontaktujemy się przez portal www.facebook.com, w celu ustalenia szczegółów związanych z nagrodą.

  1. NAGRODY W KONKURSIE

  5.1. Liczba nagród w konkursie jest określona w ogłoszeniu o Konkursie.

  5.2. Informacja o Nagrodzie w Konkursie będzie dostępna na profilu Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com.

  5.3. Realizacja nagrody nastąpi po uzgodnieniu terminu między Zwycięzcą a Organizatorem, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  5.4. Maksymalnym terminem do zrealizowania Nagrody są trzy miesiące od ogłoszenia wyników Konkursu.

  6.PROCEDURA PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRODY

  6.1. Organizator po wyłonieniu Zwycięzców Konkursu dodatkowo zawiadomi ich w terminie do 3 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu -wysyłając informację na konto na portalu facebook.com albo na adres e-mail, na który zarejestrowali swój profil na portalu facebook.com i/lub na Tablicy ich profilów na portalu facebook.com, a oni potwierdzą swoją chęć odbioru nagrody w mailu zwrotnym, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, skierowanym do Organizatora. Organizator oraz Zwycięzcy drogą mailową ustalają datę oraz szczegółowe warunki odbioru Nagrody.

  6.2. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania jego nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

  6.3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponadto, nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.

  6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

  7.REKLAMACJE

  7.1.Roszczenia i reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora jedynie drogą mailową pod adresem: ortodent@poczta.onet.pl

  7.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Zgłaszający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na podany przez niego e-mail.

  7.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

  8.2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis facebook ani z nim związana. Pełne zwolnienie serwisu facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

  8.3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

  Zamknij