Regulamin Organizacyjny

R E G U L A M I N

ORGANIZACYJNY

Przychodni Stomatologiczno–Ortodontycznej

 „ORTODENT”

 

w Nowym Sączu

Nowy Sącz 2021

Podstawy prawne funkcjonowania

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTODENT” w Nowym Sączu  działa na podstawie :

 1. Ustawy o działalności leczniczej U. z 2018 ppoz.160, 138, 650
 2. Ustawy o prawach Pacjenta – Dz. U 2017 poz. 1318, 1524
 3. Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U z 2017 poz 2110
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2016/679 z 27-04-2016
 5. Statutu NZOZ „ORTODENT” zatwierdzonego 15.02.2001 oraz Aneksu nr 1 z dnia 21-10-2003
 6. Niniejszego regulaminu organizacyjnego NZOZ „ORTODENT”

1. Dane podmiotu

Przychodnia Stomatologiczno-Ortodontyczna „ORTODENT” jest podmiotem leczniczym stanowiącym działalność gospodarczą osoby fizycznej.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Moniuszki 13.

Podmiot posiada zgłoszenie do ewidencji podatkowej NIP 734 121 03 57.

Podmiot został zarejestrowany w ewidencji podmiotów leczniczych Wojewody Małopolskiego z nr 000000006742

2. Cele i podstawowe zadania NZOZ „ORTODENT”

 1. Podstawowym celem PS-O „ORTODENT ” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych stomatologicznych przez lekarzy stomatologów, zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dostępnymi im współczesnymi metodami leczenia, w tym także w zakresie diagnostyki obrazowej.

3. Struktura organizacyjna.

 1. W skład PS-O „ORTODENT ” wchodzą następujące komórki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi PS-O „ORTODENT”:
  • Poradnia Stomatologiczna
  • Poradnia Ortodontyczna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
 2. Kierownik Zakładu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w zakładzie i jest odpowiedzialny za stan warunków sanitarnych oraz dopuszczenie do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Rodzaj działalności leczniczej i udzielanych świadczeń

 1. Do podstawowych zadań Przychodni należy:
 2. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej  obejmującej: ortodoncję, stomatologię zachowawczą, chirurgię stomatologiczną podstawową, pedodoncję.
 3. wykonywanie zdjęć rentgenowskich zębowych, panoramicznych, cefalometrycznych oraz tomografii stożkowej /3D/
 4. udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
 5. wykonywanie badań diagnostycznych,
 6. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia , dla zagwarantowania kompleksowości świadczonych usług,
 7. przeprowadzanie badań profilaktycznych,
 8. inne zadania zlecone przez Kierownika Przychodni.
 9. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:
 10. nieodpłatnie – pacjentom leczonym w ramach posiadanej umowy z NFZ lub inną instytucją refundującą
 11. odpłatnie – pacjentom nie posiadającym prawa do korzystania z refundowanych świadczeń
 12. bezzwłocznie każdej osobie w stanie zagrożenia życia art. 58-62 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

Siedziba Przychodni i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Moniuszki 13.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów i Pracowników, teren Przychodni objęty jest monitoringiem video i audio w jej otoczeniu oraz Poczekalni.

6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. Rejestracja pacjentów i założenie kartoteki odbywa się w trakcie osobistej wizyty Pacjenta w Przychodni.
 2. Rezerwacja terminu realizacji świadczenia zdrowotnego może być dokonana osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, drogą elektroniczną, w miarę wolnych terminów w ustalonym harmonogramie..
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. W celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, każdy pacjent podlega obowiązkowej rejestracji.

W tym celu zgodnie z wymaganiami ustawy „O prawach Pacjenta „ Dz.U. 2017 poz. 1318, 1524 art. 25.5, Pacjent przekazuje swoje dane obowiązkowe, co potwierdza okazaniem dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku dzieci do 18 rż/:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • płeć
 • adres zamieszkania
 • nr PESEL

– w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażania zgody – imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz miejsce jego zamieszkania,  jak również wg. uznania dane nieobowiązkowe

 • adres kontaktowy
 • nr telefonu
 • adres mailowy.

Pacjent zobowiązany jest także do wypełnienia samodzielnego /lub poprzez opiekuna prawnego/ „Oświadczenia o stanie zdrowia”.

 1. Pacjent posiada możliwość zaznajomienia się z cennikiem świadczeń /stanowiącym załącznik do Regulaminu/, a w przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań zostanie mu to wyjaśnione przez rejestratorkę lub lekarza po ustaleniu zakresu przewidzianych do realizacji świadczeń.
 2. Do podstawowych zadań lekarzy zakładu należy:
  1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w zakresie czynności lekarza stomatologa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz dostępnymi im metodami i środkami.
  2. Informowanie Pacjenta lub jego opiekuna prawnego o możliwościach leczenia, planowanych zabiegach i uzyskanie jego akceptacji dla podejmowanych działań.
  3. Udzielanie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.
  4. Udzielanie pacjentowi informacji na temat stanu zdrowia w zakresie dotyczącym świadczeń opieki medycznej zakładu
  5. Poszanowanie godności osobistej pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych w trakcie udzielania świadczeń
  6. Do podstawowych zadań higienistek stomatologicznych należy:
  7. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w zakresie czynności higienistki stomatologicznej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz dostępnymi im metodami i środkami.
  8. Udzielanie pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia.
  9. Udzielanie informacji na temat zakresu opieki medycznej realizowanej w tutejszej Przychodni.
  10. Poszanowanie godności osobistej pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych w trakcie udzielania świadczeń.
  11. Do podstawowych zadań asystentki stomatologicznej należy:
  12. Asysta stomatologiczna wykonywana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
  13. Prowadzenie rejestracji pacjentów, przygotowywanie dla lekarza niezbędnej dokumentacji medycznej

7. Organizacja i zadania komórek Przychodni i ich współdziałanie.

 1. Komórka stomatologii zachowawczej:
  • realizuje leczenie w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, higieny stomatologicznej
  • zleca do komórki diagnostyki obrazowej realizację zdjęć rtg
  • wykonuje zalecenia komórki ortodontycznej, a także zleca konsultacje dla tej komórki
 2. Komórka ortodontyczna:
  • realizuje leczenie ortodontyczne
  • zleca realizację zdjęć rtg do komórki diagnostyki obrazowej
  • udzielania konsultacji na skierowania z komórki stomatologii zachowawczej, a także w zalecanych przypadkach kieruje pacjentów na leczenie zachowawcze
 3. Komórka diagnostyki obrazowej:
  • realizuje zdjęcia rtg na zlecenie komórek stomatologii zachowawczej i ortodontycznej
  • realizuje zdjęcia rtg dla pacjentów nie leczących się w naszej Przychodni

8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami

 1. Przychodnia współpracuje z innymi podmiotami na zasadzie realizacji zleconych przez nich świadczeń dla pacjentów – konsultacje, zabiegi, diagnostyka obrazowa, a także na zasadzie skierowań leczonych pacjentów w celu wykonania takich konsultacji i zabiegów.
 2. Na podstawie umów stałych o usługi protetyczne
 3. W wykonywaniu zadań Przychodnia współpracuje, na podstawie odrębnych umów, z:
  1. innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej
  2. innymi instytucjami
  3. jednostkami samorządu terytorialnego
  4. Narodowym Funduszem Zdrowia

9. Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie.

 1. PS-O „ORTODENT ” prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przychodni, oraz zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta , ustawą o działalności leczniczej, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679.
 2. PS-O „ORTODENT” udostępnia dokumentację, o której mowa w ust.1
  1. na Wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. zakładowi opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów.
  4. organom państwowym upoważnionym do wnioskowania i otrzymywania takiej dokumentacji.
 3. W celu uzyskania tej dokumentacji Pacjent lub osoba upoważniona występują z Wnioskiem pisemnym, do którego Przychodnia zobowiązana jest ustosunkować się w terminie 14 dni.
 4. Oryginał dokumentacji medycznej stanowi własność Przychodni, a wydawane są kserokopie lub kopie.
 5. Za wydane odpisy lub kserokopie ustalona jest następująca odpłatność:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej                            – 11 zł brutto/stronę
  • za jedną stronę kopii albo wydruk dokumentacji medycznej                                              – 0,38 zł brutto/stronę
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych /nie obejmuje przygotowania tej dokumentacji do zapisu/                   – 2,20 zł brutto/1 szt płyty CD
  • w przypadku zdjęć rtg wykonywanych w ramach leczenia w tutejszej przychodni, a także realizowanych na zlecenie zewnętrzne – dokumentacja w wersji papierowej oraz elektronicznej udostępniana jest bez odrębnych opłat.
  • w innych przypadkach stosowana będzie indywidualna kalkulacja, z możliwością zapłaty po akceptacji, a przed przygotowaniem dokumentacji.
 6. Wydanie dokumentacji medycznej odnotowuje się w „Wykazie udostępnionej dokumentacji medycznej”. Wykaz ten zawiera następujące dane:
  • data udostępnienia dokumentacji
  • imię i nazwisko pacjenta którego dotyczy dokumentacja
  • sposób udostępnienia dokumentacji  /kopia papierowa, odpis, wersja elektroniczna, mail…/
  • zakres udostępnionej dokumentacji
  • komu udostępniono dokumentację, oraz podpis osoby otrzymującej dokumentację /jeśli odbiór osobisty, lub potwierdzenie wysyłki
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, Pacjent oraz jego pełnomocnik ma prawo do wglądu do dokumentacji medycznej, a także do usunięcia swoich danych w zakresie nie naruszającym innych obowiązujących przepisów. Na pisemny Wniosek Pacjenta rejestracja może usunąć dane dobrowolne z kartoteki papierowej, oraz elektronicznej pacjenta. W przypadku innych żądań Pacjenta decyzje w tym zakresie podejmuje Kierownik Przychodni.

10. Odpłatność za świadczenia

 1. Odpłatność za świadczenia regulowana jest zgodnie z Cennikiem zatwierdzonym przez Kierownika Przychodni, stanowiącym Załącznik nr 1, lub zgodnie z odrębnymi umowami z instytucjami refundującymi świadczenia.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana zgodnie z Rozporządzeniem Min Zdrowia z 2010 r.
 3. Procedury realizacji świadczeń odpłatnych są zgodne z pkt 6.

11. Zarządzanie Przychodnią.

 1. PS-O „ORTODENT ” kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące PS-O „ORTODENT” i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika, zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika PS-O „ORTODENT” w szczególności należy:
 5. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników poprzez ustalanie z nimi harmonogramu pracy.
 6. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia , awansowania, przeszeregowania, wynagrodzenia , karania i zwalniania pracowników PS-O „ORTODENT”,
 8. dbanie o właściwą atmosferę w pracy.

12. Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa Pacjenta regulowane są w Ustawie o prawach Pacjenta – Dz.U. 2017 poz 1318, 1524.

W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w PS-O  „ORTODENT”, pacjent ma prawo do:

 1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 2. świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 3. swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w PPS-O „ORTODENT”,
 4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 5. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 6. pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
 7. informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni i innych pomieszczeń, z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,
 8. pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
 9. równego traktowania niezależnie od koloru skóry, wyznania i orientacji seksualnych,
 10. pełnego dostępu do informacji o jego stanie zdrowia, osób dla których jest opiekunem prawnym, lub pełnomocnikiem, proponowanych badaniach , rokowaniach,
 11. możliwości rejestracji osobistej, telefonicznej i internetowej zgodnie z aktualnymi możliwościami rejestracji.

Do obowiązków pacjenta należy:

 1. przestrzeganie regulaminu porządkowego PS-O „ORTODENT”,
 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie PS-O  „ORTODENT”   ,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. posiadanie ważnych dokumentów, w tym uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa , ppoż,
 6. przestrzeganie zaleceń lekarza.

13.

Pacjent , którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w PS-O  „ORTODENT ”  ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi  do Kierownika PS-O  „ORTODENT ”  i wpisanie odpowiedniej notatki do Książki Skarg i Wniosków

14.

Regulamin  Organizacyjny jest zatwierdzany przez Kierownika Przychodni i wchodzi w życie z dniem podpisania

Kierownik Przychodni

Nowy Sącz    01-09-2021

1.   Konsultacja ortodontyczna…………………………………………..….…………100 zł.
2.Badanie ortodontyczne z wyciskami…………………………………………..….…………200 zł.
3.4.Dodatkowe metody diagnostyczne ( planowanie leczenia)…………Wizyta kontrolna bez aparatu……………………………………..….……………60 zł. ……………….60 zł.
5.Aparaty ruchome jednoszczękowe w zależności od rodzaju śruby i elementów dodatkowych ………………………………….….…………..800 zł.
6.7.8. 9.10.   Aparaty ruchome dwuszczękowe…………………………………….Nowa płytka retencyjna……………………………………………Równia………………………………………………………………Hass…………………………………………………………………Treiner……………………………………………………………....….………..1000 zł..……………..300 zł.………………500 zł.……………..1000zł.……………..400 zł.
11.Wizyta kontrolna z jednym aparatem ruchomym…………………..….……………80 zł.
12.13.14.Wizyta kontrolna z dwoma aparatami ruchomymi………………Wizyta kontrolna  z 2 płytkami retencyjnymi………………………Wizyta kontrolna z 1 płytką retencyjną…………………………....…….………100 zł...……………..80 zł.……………….60 zł.
15.Naprawa aparatu ruchomego………………………………………….……..50 – 100 zł.
16.Dopasowanie nie noszonego aparatu…………………………………………50 – 100 zł.
17.Aparat stały metalowy na jedna szczękę……………………………..….…………1800 zł.
18.Aparaty stałe z zamkami samoligaturującymi (górny i dolny)………………………………………………………………..….…………3800 zł.
19.Aparat stały na jedną szczękę z zamkami kosmetycznymi:§  pełny ….………………………………………………….§  z zamkami kosmetycznymi 3-3……………………………………………2500zł.…………….2200 zł
20.Wizyta kontrolna z jednym aparatem stałym………………………..….…………120 zł.
21.Wizyta kontrolna z dwoma aparatami stałymi…………………..….…………..170 zł.
22.23.Ściągniecie 1 aparatu stałego………………………………………Ściągnięcie 2 aparatów stałych……………………………………..……………..150 zł..………….….300 zł.
24.Płytka retencyjna po ściągnięciu aparatu stałego………………..….…………..200 zł.
25.Retainer stały po ściągnięciu aparatu stałego………………………..….……………..100 zł.
26.Naklejenie zamka, zacementowanie pierścienia……………………..………………150 zł.
ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE
1.Tomografia stożkowa 3D:§  1 punkt…………………………………………………….§  2 punkty/3 punkty( streetching)………………100 zł.………………150 zł
2.Panoramiczne…………………………………………………………….….……………70 zł.
3.Cefalometryczne………………………………………………………..….……………70 zł.
4.Stawów skroniowo – żuchwowych………………………………….……………….60 zł.
5.Zębowe……………………………………………………………….……………….30 zł.